• English
  • עברית

היורשים: פסולים לרשת

הרשעה בהעלמת צוואה ישנה

מה דינו של יורש שהורשע בכך שהעלים צוואה ישנה שערך המוריש?

 

יורש שהעלים צוואה ישנה, והמוריש ערך צוואה חדשה במקומה, אינו פסול מלרשת אותו מאחר וחוק הירושה מתייחס לצוואתו האחרונה של המוריש.

 

לא! החוק קובע מפורשות כי רק מי שהורשע בכך שזייף בפועל צוואה, פסול לרשת את המצווה.

 

 

 

 

-->