• English
  • עברית

גבולות הזכות למזונות

אדם שאינו זקוק למזונות מן העזבון

האם קרוב משפחה שאיננו זקוק למזונות מן העזבון, יכול לקבל אותם בכל זאת?

 

לא! במידה ואדם איננו זקוק למזונות הוא לא יקבל אותם, אך יחד עם זאת חלקו בירושה לא ייפגע.

 

 

-->