• English
  • עברית

צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

בדיקת הזיקה בין הנהנה למצווה

כיצד בוחן ביהמ"ש את שאלת תלותו של המצווה בנהנה מן הצוואה, על מנת לקבוע קיומה של השפעה בלתי הוגנת?

 

כדי לבחון את סוגיית תלותו של המצווה באדם הנהנה מן הצוואה, ביהמ"ש בודק מצד אחד את מידת תלותו של המצווה, ומצד שני את מידת עצמאותו של המצווה. כלומר, ביהמ"ש שוקל האם המצווה, בעת עריכת הצוואה, היה עצמאי מבחינה פיזית ושכלית, אם לאו. ויודגש, כי תלות פיזית בלבד, אינה מהווה ראיה חד משמעית, בדבר תלות המצווה בנהנה.

 

 

-->